Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty biblioteczne

Czcionka:

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PARZĘCZEWIE

z dnia 18 luty 2019 r.

 

w sprawie Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie dotyczące obowiązków wobec swoich czytelników przewidziane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Na podstawie art.6, art. 9, art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

zarządzam, co następuje :

&1. Wprowadza się Wstęp do Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie, który brzmi :

Wstęp

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej : RODO ) poniżej przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie, ul. Południowa 1 b, 95-045 Parzęczew lub Filia w Chociszewie, Chociszew 40, 95-045 Parzęczew.

2. Do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail : iod.biblioteka@parzeczew.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu :

-udostępniania zbiorów biblioteki;

-odzyskania udostępnionych zbiorów;

-prowadzenia działań sprawozdawczo-statystycznych;

4. Dane osobowe Użytkowników, które Biblioteka przetwarza, obejmują:

-imię i nazwisko;

-adres do korespondecji;

 • numer telefonu;
 • adres e-mail.

5. Podstawa przetwarzania danych osobowych :

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia korzystania z usług Biblioteki związanych z wypożyczaniem jej zasobów, rozliczeniami z tytułu wypożyczonych zasobów.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców :

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym przez przepisy prawa oraz takim podmiotom jak firmy windykacyjne li kancelarie prawne.

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej :

Dane Użytkowników nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ) lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli takie przekazanie nastąpi to w myśl :Sekcja 2  Informacje i dostęp do danych osobowych , Artykuł 13 ust. 1f RODO „ 1.   Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

 

gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.”.

         8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  :

Dane osobowe Użytkowników nie są podstawą  żadnych procesów związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem wobec nich decyzji, w tym z profilowaniem, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

          9. Okres przechowywania danych osobowych :

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres :

a)w przypadku konta bibliotecznego – do czasu rozliczenia się ze wszystkich wypożyczonych zasobów biblioteki;

b)na życzenie Użytkownika do dwóch lat po rozliczeniu się zewszystkich wypożyczonych zasobów biblioteki;

         10. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych (art.15-21 RODO ):

Użytkownicy posiadają prawo do :

a)żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;

b)żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

d)przenoszenia danych.

         11. Cofnięcie zgody :

Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody, zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

            12. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo złożyć skargę na przetwarzanie jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

&2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 6 / 2004

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PARZĘCZEWIE

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

 

          w sprawie Regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie

                  Na podstawie art. 14. ustawy z  dnia   27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85,poz.539  ze zmianami) oraz & 10 ust. 3 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  w Parzęczewie , z a r z ą d z a m, co następuje:

            &1. Gminnej Bibliotece Publicznej w Parzęczewie nadaje się Regulamin Biblioteki określający  zasady i warunki korzystania z biblioteki. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

           & 2. Traci moc Uchwała Nr 12/94 Zarządu Gminy Parzęczew z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zasad korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej    w Parzęczewie.

          & 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia   1 kwietnia 2004 r.

                                                                                                   Załącznik

Do ZARZĄDZENIA Nr 6 / 2004

    Dyrektora G B P w Parzęczewie

z dnia 1kwietnia 2004 r. 

R E G U L A M I N

GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W   PARZĘCZEWIE

 

 1. Regulamin wypożyczalni.
 2. Regulamin czytelni.
 3. Regulamin korzystania z komputerów i internetu.

Regulamin wypożyczalni

§ 1. ZBIORY BIBLIOTECZNE

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie gromadzi i udostępnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, zbiory specjalne i programy multimedialne,

 

ze szczególnym uwzględnieniem:

 • nauk humanistycznych i społecznych
 • lektur szkolnych
 • literatury pięknej klasycznej i współczesnej

oraz księgozbioru podręcznego.

2. Czasopisma

Biblioteka oferuje gazety i czasopisma, ze szczególnym uwzględnieniem tych o walorach informacyjnych i poznawczych. Bieżąca prenumerata obejmuje prasę codzienną, tygodniki, czasopisma popularnonaukowe i komputerowe, magazyny ilustrowane

3. Zbiory specjalne

 

Zasady udostępniania zbiorów

Zasady udostępniania zbiorów

 • Zbiory książkowe i czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelniach lub wypożyczane do domu. We wszystkich wypożyczalniach Czytelnicy mają wolny dostęp do półek, co umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami.
   
 • Programy multimedialne
  Programy multimedialne przeznaczone są do korzystania na miejscu i udostępniane bezpłatnie.

 


   § 2. PRAWO KORZYSTANIA

   1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

   2.Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

   3.Przy zapisie zgłaszający się powinien:
      a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
      b)wypełnić kartę zapisu.

   4.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

   5.Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Nr 133,poz.883).

   6.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

   7.Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w szatni albo w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

   § 3. WYPOŻYCZENIA

   1.Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

   2.Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

   3.Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).

   4.Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

   § 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

   1.Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

   2.Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

  3.W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest:
     a) zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki;
    b)uiścić opłatę, której wysokość ustalana jest na podstawie dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.
W przypadku gdy cena książki niezwróconej, zniszczonej, lub uszkodzonej przekracza tę wysokość, pobiera się jej cenę inwentarzową.
Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.
Jeżeli niezwrócona lub zniszczona przez czytelnika książka posiada oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg aktualnego cennika introligatorskiego.
Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

   4.Przy wypożyczaniu dzieł rzadkich, kosztownych lub trudnych do nabycia czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

   § 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

   1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie stanowiącej dziesiątą część odszkodowania z tytułu zagubienia (§ 4 pkt 2) od woluminu za każdy dzień - zaczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

   2.Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Podstawą ustalenia terminu wysłania upomnienia jest data stempla pocztowego.

   3.Jeżeli czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia, nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek. Czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia.

   4.Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

   § 6. SKARGI I WNIOSKI

   Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu  skarg i wniosków lub zgłaszać do dyrektora Biblioteki.

   § 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,     

a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania             

 z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie dyrektor Biblioteki.

   2.Obowiązujące kwoty opłat ( § 4 pkt 2, § 5 pkt 1) podawane będą do wiadomości   czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Regulamin czytelni

   § 1. PRAWO KORZYSTANIA

   1.Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.

   2.Korzystanie z księgozbioru czytelni jest bezpłatne.

   3.Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne, fonograficzne, reprograficzne.

   4.Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w szatni lub w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

   5.Miejsca w czytelni zajmuje się dowolnie.

   6.Wpisu do rejestru czytelników każdorazowo dokonuje wyłącznie bibliotekarz na podstawie okazanego przez czytelnika dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość ( wpis z dowodu obejmuje: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania i zawód).

   7.Postanowienie powyższe nie narusza Ustawy o ochronie danych osobowych, a wpis wykorzystywany jest wyłącznie do celów statystyki bibliotecznej.

   8.W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

   § 2. WYPOŻYCZENIA

   1.W czytelni korzystać można ze zbiorów czytelni oraz z innych zbiorów biblioteki.

   2.Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.

   3.Ze zbiorów czytelni z wyjątkiem czasopism bieżących, czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

   4.Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni.

   5.Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

   6.Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z czytelni.

   7.Przed opuszczeniem czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.

   8.Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

   9.Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje, w której z bibliotek może się ona znajdować. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek (spoza Parzęczewa) z uwzględnieniem miesięcznego terminu oczekiwania i uiszczenia opłaty za tę usługę według cennika stanowiącego załącznik do regulaminu.

 10.Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

   § 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

   1.Kopiowanie materiałów bibliotecznych w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone wyłącznie za zgodą bibliotekarza i w miejscu przez niego wskazanym.

   2.Czytelnik jest obowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.

   3.Za uszkodzone zbiory czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa kierownik czytelni, w zależności od stopnia zniszczenia, z zastosowaniem przeliczników przyjętych w obowiązującym „Regulaminie Wypożyczalni” Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie.
Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

   § 4. SKARGI I WNIOSKI

 Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.

   § 5. PRZEPISY KOŃCOWE

   1.Niniejszy Regulamin obowiązuje również:
      a) w stosunku do czytelników Wypożyczalni, którym książki wypożyczone są na podstawie kart zapisu.
      b) w Wypożyczalniach nie posiadających odrębnych pomieszczeń czytelnianych, a udostępniających książki i czasopisma prezencyjnie (na miejscu).

   2.Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor (kierownik) biblioteki.

 

Regulamin korzystania z komputerów i internetu

   § 1. PRAWO KORZYSTANIA

   1.Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Parzęczewie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki powyżej 15 lat na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   2.Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w lokalach bibliotecznych GBP zawartych w Regulaminie Czytelni.

   3.Komputer udostępniany jest na podstawie wcześniejszej rezerwacji, dokonanej u bibliotekarza z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem lub w miarę jego dostępności.

   4.Udostępnianie komputera poprzedzone jest dokonanym przez bibliotekarza wpisem użytkownika do rejestru czytelników na podstawie dowodu z fotografią potwierdzającego jego tożsamość (wpis obejmuje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, zawód).

   5.Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 2 osoby przez 1 godz.

   6.Pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

   7.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

   § 2. KORZYSTANIE Z INTERNETU

   1.Korzystanie z Internetu dozwolone jest do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.

   2.W Internecie można przeglądać strony WWW, grupy dyskusyjne, sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, wysyłać wiadomości korzystając z dostępu on-line.

   3.Wynik wyszukiwania można zapisać na dyskietce zakupionej uprzednio u bibliotekarza lub wydrukować.

   § 3. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

   1.Użytkownik może korzystać na miejscu:
      a) ze zbiorów multimedialnych i gier dostępnych w bibliotece,
      b) z zainstalowanych w komputerze programów użytkowych - do pracy własnej, a wyniki pracy zapisać na dyskietce zakupionej u bibliotekarza lub wydrukować.

   2.Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

   § 4. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU, PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH
Użytkownikowi zabrania się:

   1.Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

   2.Używania dyskietek nie zakupionych u bibliotekarza.

   3.Wykorzystywania Internetu do :
      a) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
      b) wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
     c) wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
     d) prowadzenia działalności komercyjnej,
     e) uruchamiania gier komputerowych,
     f) korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.

   § 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

   1.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu lub przy korzystaniu ze zbiorów multimedialnych i programów użytkowych.

   2.Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

   3.Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w GBP w Parzęczewie na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora (kierownika) biblioteki.

   § 6. ZASADY ODPŁATNOŚCI

   1.Nieodpłatne korzystanie z Internetu dopuszczalne jest w czasie wyznaczonym przez bibliotekarza i pod jego nadzorem w ramach:
      a) wyszukiwania informacji o Unii Europejskiej,
      b) zajęć zorganizowanych, np. lekcje biblioteczne, konkursy, kółka informatyczne,
      c)prowadzonych przez Bibliotekę kampanii promocyjnych polegających na udostępnianiu nieodpłatnie połączeń w celu wyszukiwania informacji na określony temat, ogłaszanych w filiach Biblioteki.

   2.Za połączenia internetowe, za wyjątkiem wymienionych w § 6 pkt.1, dyskietki oraz wydruki pobierane są opłaty wg cennika, który stanowi  załącznik  do niniejszego Regulaminu.

   § 7. PRZEPISY KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Załącznik Nr 1

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Z O B O W I Ą Z A N I E

    Nr karty                                    NAZWISKO       imię                                        GRUPA   

   CZYTELNIKA                                                                                                  STATYSTYCZNA

__________________________________________________________________________________________________________________________

PESEL ......................................................................

Stwierdzam, że zasady korzystania z zasobów i usług Biblioteki określone w regulaminach bibliotecznych są mi znane i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data ................................. podpis czytelnika..................................................

FORMULARZ KONTAKTOWY :

Adres do korespondencji ..................................................................................................

Adres-mail .......................................................................................................................

Tel. ........................................................

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Parzęczewie, przy ul. Południowa 1 b lub Filię w Chociszewie, Chociszew 40,

Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach związanych z :

a)realizacją zadań statutowych Biblioteki oraz wypełniania obowiązku statystycznego,

b)zapraszaniem mnie na wydarzenia organizowane przez administratora danych,

c)kierowaniem do mnie oferty marketingowej przez Bibliotekę lub jej filię 

TAK    NIE                            (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź )

W tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, które podałem na formularzu kontaktowym (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania,        nr telefonu i adres e-mail )"

Data ..................................podpis czytelnika ......................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________________________

Przyjmuję odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki za osobę niepełnoletnią :

Nazwisko i imię ( rodzica-opiekuna prawnego )......................................................................................................................................

Adres.....................................................................................................................

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki oraz wypełnienia obowiązku statystycznego.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczeie, ul. Południowa 1b, 95-045 Parzęczew;             Filia w Chociszewie, Chociszew 40, 95-045 Parzęczew.

Załącznik Nr 3

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

KARTA KORESPONDENCYJNA – UPOMNIENIE

NADAWCA I JEGO ADRES                                       .................................................

                                                                                .................................................

                                                                                .................................................

                                                 KOD POCZTOWY     ................................................

UPOMNIENIE        data...........

Biblioteka prosi o natychmiastowy zwrot niżej wymienionych wydawnictw.

AUTOR

TYTUŁ

SYGNATURA LUB NR INWENTARZOWY  

TERMIN ZWROTU

UPŁYNĄŁ DNIA

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

Nie zastosowanie się do niniejszego upomnienia spowoduje konsekwencje określone regulaminem biblioteki, którego znajomość potwierdził Pan/i własnoręcznym podpisem, zobowiązując się równocześnie do jego przestrzegania.                                                                                                                                                                     

PODPIS ............................................

Kierownika Biblioteki                                                                          Parzęczew, dn. .............................

WEZWANIE OSTATECZNE

Pan/i ............................................

....................................................

......................................................

            Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie / filia w Chociszewie    WZYWA  Pana/ Panią do zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych, których termin zwrotu upłynął dnia :

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

Autor / Tytuł

 

 

 

Nr inw.

 

 

Data wypoży- czeni

Należności

Wartość dokumentu bibliotecznego

Kara za przetrzymanie

Zwrot kosztów za upomnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem do zapłaty

 

 

 

Słownie złotych : ....................................................................................................

W wypadku jeśli wykazane książki zostały zagubione lub zniszczone, należy wpłacić wykazaną kwotę w ostatecznym terminie do dnia ...........................gdyż po terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, co pociąga za sobą duży wydatek w postaci opłat sądowych i komorniczych.

Podstawa prawna : (Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie i Filii w Chociszewie-Zarządzenie nr 6/2004 Dyrektora GBP   w Parzęczewie; Instrukcja egzekucji zobowiązań czytelniczych oraz Regulaminu Komisji ds. Zobowiązań Czytelniczych Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie (Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora GBP w Parzęczewie)

Dni i godziny otwarcia Bibliotek :

GBP w Parzęczewie

Dzień tygodnia

Filia w Chociszewie

10:00 – 18,00

Poniedziałek

7,30 – 15,00

Praca wewnętrzna

Wtorek

Praca wewnętrzna

8,30-16,00

Środa

11,00-18,30

8,30-16,00

Czwartek

7,30 – 15,00

10,00-18,00

Piątek

11,30-19,00

Załącznik Nr 8

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO W STOSUNKU DO CZYTELNIKA

"Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie ( przy ul. Południowa 1 b ) lub Filia w Chociszewie (Chociszew 40 ).

Inspektorem Ochrony Danych w ww. instytucji jest : Emilia Skowrońska-Banasiak

dane kontaktowe : tel. 42 718-60-91, e-mail : iod.biblioteka@parzeczew.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 1).

W razie konieczności dane mogą być udostępniane np. filii bibliotecznej lub siedzibie.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie od chwili zapisu do chwili ustania korzystania z usług instytucji. Ewentualnie można podać inne kryteria ustalenia tego okresu. Fakt nie podania ww.danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczania zasobów biblioteki.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia dostępu do treści swoich danych oraz żądania dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) 2)

_____________________________________________________________________________________________________________________

1)Zgodnie z projektowanym art. 6 b ustawy o bibliotekach wskazane zostaną wprost niektóre dane, jakie biblioteka może przetwarzać ( jest to m.in. nazwisko, nr PESEL oraz nr karty bibliotecznej ). Wzór klauzuli sporządzono na podstawie założenia, że ww.przepis wejdzie w życie.

2)Zgodnie z projektowanymi przepisami będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Facebook