Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Parzęczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.parzeczew.naszabiblioteka.com

 

Data publikacji strony internetowej : 05.09.2014 r.

Oświadczenie sporządzono dnia    : 23.09.2020 r.

 

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt :

e-mail : biblioteka_parzeczew@parzeczew.pl

 

tel.      : 42 2011882;   kom. : + 48 536 059 705

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-zamieszczone na stronie publikacje PDF, DOC itp. nie są dostępne cyfrowo w całości, są osadzane teksty bezpośrednio,

-część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

-na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

-w miarę możliwości danych przez Organizatora podmiotu publicznego będziemy to poprawiać oraz dokonywać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-zmiana rozmiaru czcionki,

-możliwość drukowania,

-wersję fokus,

-wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kanału. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

-Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

-Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

-W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

-Kontrast tekstu dla tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

-Staramy się pisać zrozumiale teksty oraz formułować je w sposób zgodny z zasadami dostępności dla odbiorcy.

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 

Firefox, Chrome, Internet Explorer :

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Opera :

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewiei Filia w Chociszewie posiadają bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast dla pozostałych osób z niepełnosprawnością są częściowo przystosowane.

Warunki architektoniczne:

- biblioteki dysponują miejscami parkingowymi,

- do bibliotek można wejść z psem asystującym,

- wejście do lokalu jest utrudnione przez stopnie prowadzęce na I piętro zlokalizowanej biblioteki w Parzęczewie,

- korytarze i schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność,

- budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, informacje głosowe lub pętle indukcyjne,

- nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Facebook